Cato Stoffer
Weitere Ideen von Cato
Bảo là bực đi. Bảo là đánh đấm gì đó mà bản thân k thể làm gì được. Có phải là đang trốn chạy.. nhưng có phải là distance với 1 người khác.. chính là distance với 1 người khác và bản thân cũng bị distance

Bảo là bực đi. Bảo là đánh đấm gì đó mà bản thân k thể làm gì được. Có phải là đang trốn chạy.. nhưng có phải là distance với 1 người khác.. chính là distance với 1 người khác và bản thân cũng bị distance

Yes! The reason is because we're perfect together and went through a very rough patch in our relationship but I'll help you be strong to overcome it. Whatever it is you need I'll be there for you

Yes! The reason is because we're perfect together and went through a very rough patch in our relationship but I'll help you be strong to overcome it. Whatever it is you need I'll be there for you