Gustav adolf

Unknown Rk Holders   Bruno Kahl (23 November 1914 – 27 February 1999) Oberstleutnant     Karl Gustav Adolf Decker (30 Nov...

Unknown Rk Holders Bruno Kahl (23 November 1914 – 27 February 1999) Oberstleutnant Karl Gustav Adolf Decker (30 Nov...

Gustav Adolf Mossa: Moeder en kind in eiken - Mossa Moeder en kind 53-3.jpg

Gustav Adolf Mossa: Moeder en kind in eiken - Mossa Moeder en kind 53-3.jpg

Pinterest
Suchen