People also love these ideas
Local Ocean's Hudson, NY facility, the world's first commercial zero-discharge 100% recirculating aquaculture system. Photo courtesy of Local Ocean.

Local Ocean's Hudson, NY facility, the world's first commercial zero-discharge recirculating aquaculture system. Photo courtesy of Local Ocean.

Art's Activities: Fish Farm, Malawi, Africa

OMS Canada has a ministry partner in Malawi, Africa - Iris Ministries. Hunger is a huge problem in Malawi and Iris is involved in providing.

Kiểm soát vi khuẩn Vibrio trong sản xuất tôm giống | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Kiểm soát vi khuẩn Vibrio trong sản xuất tôm giống | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

20 bước để có một trang trại đảm bảo an toàn sinh... | Mạng Thủy sản Việt Nam

20 bước để có một trang trại đảm bảo an toàn sinh học

Aquaculture ~ man made fish ponds in Malawi (2008). Photo: Jamie Oliver for WorldFish via Flickr

Aquaculture ~ man made fish ponds in Malawi

Xác định nhu cầu protein của cá kèo giống (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 181... | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Xác định nhu cầu protein của cá kèo giống (Pseudapocryptes elongatus, Cuvier 181... | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Tập tính sinh sản và ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng lên quá trình sinh sản của tôm Thẻ (Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis)

Tập tính sinh sản và ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng lên quá trình sinh sản của tôm Thẻ (Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis)

Cá ngừ đại dương chờ... nước sạch | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Cá ngừ đại dương chờ... nước sạch | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Water uses: Agricultural Purposes - Fisheries

Water uses: Agricultural Purposes - Fisheries

Effects of Aquaculture or Fish Farming on Ocean Health from the Seafood Watch Program of the Monterey Bay Aquarium

Learn about aquaculture, or the farming of fish and other seafood, how it's managed and its effects on ocean habitats and wild populations.

Biện pháp kiểm soát bệnh do vi bào tử trùng (Microsporidian) trên tôm | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Biện pháp kiểm soát bệnh do vi bào tử trùng (Microsporidian) trên tôm | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Fatos históricos anos 70 em resumo. Uma pequena amostra para iniciar os estudos deste década recheada de fatos importantes. Leia...

Fatos históricos anos 70 em resumo

Fatos históricos anos 70 em resumo. Uma pequena amostra para iniciar os estudos deste década recheada de fatos importantes. Leia...

Copefloc - nuôi tôm bằng thức ăn tự nhiên | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Copefloc - nuôi tôm bằng thức ăn tự nhiên | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biofloc lên các chỉ tiêu tăng trưởng và hệ miễn... | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biofloc lên các chỉ tiêu tăng trưởng và hệ miễn... | Vietnam Aquaculture Network - Mạng Thủy sản Việt Nam
Pinterest
Search