Explore Folk Religion, Chinese Painting, and more!

九天应元雷声普化天尊 雷祖 Ancestor Thunder, who resides above the Nine Heavens and presides over the Ministry of Thunder

九天应元雷声普化天尊 雷祖 Ancestor Thunder, who resides above the Nine Heavens and presides over the Ministry of Thunder

10712764_10204058813942177_917330645261563183_n.jpg (480×806)

10712764_10204058813942177_917330645261563183_n.jpg (480×806)

12 dược xoa thần tướng Thập Nhị #Dược_Xoa Thần Tướng - Chư #Phật và #Bồ_Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh, nên sau khi thành đạo bằng thần thông và nguyện lực các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. Mười hai vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, Bồ tát.

12 dược xoa thần tướng Thập Nhị #Dược_Xoa Thần Tướng - Chư #Phật và #Bồ_Tát vì lòng từ bi thương chúng sanh, nên sau khi thành đạo bằng thần thông và nguyện lực các Ngài có thể ứng thân thị hiện muôn hình muôn vẻ, thiết lập cảnh giới để hóa độ vô lượng chúng sanh, tùy theo nghiệp lực căn tánh của chúng sanh mà các Ngài thuyết pháp dìu dắt muôn loài tu tập giải thoát. Mười hai vị Thần Tướng Dược Xoa là một trong những cách thị hiện của chư Phật, Bồ tát.

玄天上帝 - Google 搜尋 Xuanwu - Chinese deity of martial arts, sorcery and the north

玄天上帝 - Google 搜尋 Xuanwu - Chinese deity of martial arts, sorcery and the north

Liu Ren Xian Shi (六壬仙師 ). Welcome to Taoistsecret.com

A website featuring, all aspect of religious Taoism.

明 【陰間主病鬼王五瘟使者衆像】

明 【陰間主病鬼王五瘟使者衆像】

韦驮菩萨圣像【有缘见者增福延寿】 - 福慧无量 - 福慧无量的博客

韦驮菩萨圣像【有缘见者增福延寿】 - 福慧无量 - 福慧无量的博客

正一祖天師 Statue de Zhang Daoling au Longhushan

正一祖天師 Statue de Zhang Daoling au Longhushan

such an awesome picture, such an awesome artist 0 0 (found in baidu) picture about 'Journey to the West' 07

Pinterest
Search