کمی تا قسمتی خوشحال by Saman Jafari on SoundCloud

کمی تا قسمتی خوشحال by Saman Jafari on SoundCloud

مونولوگ پنجم by Saman Jafari on SoundCloud مونوی پنجم : مادر، خداحافظی، رویا

مونولوگ پنجم by Saman Jafari on SoundCloud مونوی پنجم : مادر، خداحافظی، رویا

ننه سرما by Saman Jafari on SoundCloud

ننه سرما by Saman Jafari on SoundCloud

کوه و شهرش by Saman Jafari on SoundCloud

کوه و شهرش by Saman Jafari on SoundCloud

راه دور by Saman Jafari on SoundCloud

راه دور by Saman Jafari on SoundCloud

اتاق by Saman Jafari on SoundCloud

اتاق by Saman Jafari on SoundCloud

بگذار تا در فریاد خاموش شوی نه در سکوتی که تمام تاریکی ها از اوست

بگذار تا در فریاد خاموش شوی نه در سکوتی که تمام تاریکی ها از اوست

Pinterest
Suchen